Общи условия (dannyspasov.com)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН dannyspasov.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Шейп Стайл ЕООД, ЕИК 205582656 със седалище и адрес на управление: Брезник 2360 ул. Комсомолец 16, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия с домейн „dannyspasov.com”, наричана по-долу „dannyspasov.com”

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Продавача: „Шейп Стайл ЕООД“
Седалище и адрес на управление: Брезник 2360 ул. Комсомолец 16
Адрес за отправяне на жалби от потребители: Брезник 2360 ул. Комсомолец 16
Данни за кореспонденция: [email protected], телефон +359876662022
Вписване в публични регистри: ЕИК 205582656
Управител: Йоанна Спасова
Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб електронен магазин: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб електронен магазин: www.kzp.bg
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност 205582656 

III.ДЕФИНИЦИИ 

„ПРОДАВАЧ” (Търговец) е ШЕЙП СТАЙЛ ЕООД, чрез платформата за електронна търговия dannyspasov.com, която служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” (Купувач и/или Клиент) e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки и е сключил договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия dannyspasov.com и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa dannyspasov.com и неговите поддомейни, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„АКАУНТ” означава раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който съдържа информация, включително лични данни относно Потребителя и историята на някои от действията му в електронен магазина (поръчки, данъчни фактури и др.)

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), това по същество е електронен документ представляващ комуникационна форма между dannyspasov.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на dannyspasov.com намерението си за купуване на стоки от електронен магазина. Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина dannyspasov.com за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазин.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Електронен магазина, в това число, но не само всеки Клиент на dannyspasov.com

„СЪДЪРЖАНИЕ“ означава всяко едно от изброените по- долу поотделно и/или заедно
цялата информация на електронния магазин, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребител към dannyspasov.com и/или Продавач, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на dannyspasov.com на Потребител чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
информацията, касаеща Потребителите и /или свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
данни относно Продавача.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Общите условия на dannyspasov.com са задължителни за всички Потребители и всички Ползватели на електронния магазин, считано от момента на приемането им.
Чл. 4. Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Чл. 5. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от dannyspasov.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство.
Чл. 6. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката.
Чл. 7. Електронния магазин може да съдържа линкове към други електронни магазини. dannyspasov.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб електронен магазин, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 8. dannyspasov.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет dannyspasov.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Продавача и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Продавача договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в електронния магазин dannyspasov.com;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронния магазин dannyspasov.com и електронни средства за разплащане.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Продавача в електронния магазин dannyspasov.com;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача в електронния магазин dannyspasov.com чрез интерфейса на страницата на dannyspasov.com, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин dannyspasov.com в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 9. Продавачът в електронния магазин dannyspasov.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 10. (1) Потребителите сключват с Продавача в електронния магазин dannyspasov.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес dannyspasov.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача в платформата.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът в платформата dannyspasov.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Продавача в платформата dannyspasov.com
(3) Потребителите заплащат на Продавача на платформата dannyspasov.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата dannyspasov.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в електронния магазин dannyspasov.com
Чл. 11. (1) Потребителят и Продавачът в електронния магазин dannyspasov.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на електронен магазина са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБАТА

Чл.12. Достъпът до платформата с цел регистрация на Поръчка е позволено на всеки Клиент и Ползвател.
Чл.13.  dannyspasov.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на dannyspasov.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Потребителя е да се обърне към посочените контакти на dannyspasov.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. dannyspasov.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Чл.14.  Клиентът има право да публикува мнения относно стоки, както и да се свързва с dannyspasov.com на посочените адреси в раздел „Контакти” на електронен магазина. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от електронния магазин или игнорирани.
Чл.15.  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на електронния магазин адреси в раздел „Контакти”.
Чл.16.  dannyspasov.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или за предлаганите от него промоции в електронния магазин, за определен период от време.
Чл.17.  В електронния магазин dannyspasov.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
Чл.18.  Всички цени на стоките на електронен магазина са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от dannyspasov.com, в качеството му на Продавач. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката на електронния магазин. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, dannyspasov.com изписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.
Чл.19.  Всички изображения, поместени на електронен магазина имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока и/или Услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
Чл.20.  Поръчки в електронния магазин dannyspasov.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Чл.21.  Работното време на консултантите на онлайн магазин dannyspasov.com е: 
От понеделник до петък от 10:00 до 18:00 часа.
Почивни дни: събота и неделя, и по време на официални празници
Чл.22.  Поръчки, получени без коректни данни на Купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Продавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТКАЗАНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

VI.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА dannyspasov.com 

Чл. 23. (1) За да използва dannyspasov.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел и трябва да се запознае с настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „КУПИ ОНЛАЙН“, Потребителят декларира, отбелязвайки с тикче, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Продавачът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Продавача възникват договорни отношения. Уведомлението за регистрирането на Поръчката в платформата, няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
(5). Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи dannyspasov.com уведомява за това Потребителя чрез имейл, съобщение във viber или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.
(6). Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на уведомление изпратено от Продавача на електронната му поща и/или съобщение ( SMS или Viber) на предоставения от Потребителя телефонен номер, че стоката от поръчката е готова за изпращане.
(7) Договорът за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Потребителя.
(8) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

VII.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 24. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача в платформата dannyspasov.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата dannyspasov.com стоки.
(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.
Чл. 25. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата dannyspasov.com по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата dannyspasov.com
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Продавача в платформата dannyspasov.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

VIII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Продавачът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2). С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на dannyspasov.com и/или Продавачът да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Потребителя, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
(3).  Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
предоставените от Потребителя данни в електронен магазина са непълни и/или грешни.
(4) Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(5) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 27. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 28. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

IX. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 29. Правилата на настоящия раздел IX от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в dannyspasov.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 30. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача в платформата dannyspasov.com са определени в профила на всяка стока в платформата dannyspasov.com
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Продавача в платформата dannyspasov.com в профила на всяка стока в платформата dannyspasov.com
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Продавача в платформата dannyspasov.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата dannyspasov.com
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата dannyspasov.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата dannyspasov.com или електронна поща.

X.ПЛАЩАНЕ

Чл. 31. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по следния начин:

(1) С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

Чл. 32. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

XI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. След като в dannyspasov.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.
(1) Ако Продавачът в платформата dannyspasov.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(2) Доставка се прави само на успешно приети поръчки. 

(3).Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Чл. 34. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com
 (2) В случай че Потребителят и Продавачът в платформата dannyspasov.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com
(3) Обичайните сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 
- За стоки, поръчани до 17:30 часа българско време – 3 работни дни, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката. 
- За стоки, поръчани след 17:30 часа българско време – 4 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
(4)Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.
(5)  dannyspasov.com се ангажира да се свърже с всички Потребител в рамките на 1 работен ден от подаването на заявката (в работни дни) на електронен магазина, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изброените горе условия. 
(6) за поръчки в почивни дни (събота и неделя) и официални празници, dannyspasov.com се ангажира да се свърже с всички клиенти в рамките на първия и/или втория работен ден. 
(7) dannyspasov.com си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Потребителя, да удължава посочените срокове. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, dannyspasov.com се ангажира да информира своевременно Купувача, включително чрез внасяне на съответни промени в настоящите Общи условия.

Чл. 35. Продавачът използва за доставки куриерска фирма, като обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 часа.
Чл. 36. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.
Чл. 37 (1) Цената за доставка е 4.99 лева (четири лева и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС
(2) Доставката на продукти е безплатна за поръчки на стойност над 80 лв. с вкл. ДДС! 
Чл. 38. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
Чл. 39. Продавачът в платформата dannyspasov.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.
Чл. 40. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача в платформата dannyspasov.com
(2) Ако Потребителят не уведоми Продавача в платформата dannyspasov.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 41. Продавачът в платформата dannyspasov.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 42. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XII.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 43. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.
(2) 14 (четиринадесет) дневния срок за отказ от сключения договор започва да тече :
2.1 От датата на получаването на купената стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или: а) когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока.
(3) Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, в това число и разходите за доставка за стоките закупени от dannyspasov.com, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок за отказ, предоставен му от dannyspasov.com
(4) Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
(5) Когато Продавачът в платформата dannyspasov.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com в Приложение № 1 в края на тези общи условия.
(6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 7 календарни дни от заявяването на отказа. Отказът от договора не произвежда действие.
При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя Продавача няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителя изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача на електронен магазина.
 (7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача като отправи писмено изявление до Продавача чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата dannyspasov.com в Приложение № 1 в края на тези общи условия.
(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи, етикети и оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.
(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 44. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца

Чл. 45. (1) Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.
(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
производствени дефекти на стоката;
констатирани липси на части от стоката;
изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
повреда на стоката при транспортирането.
(3) Рекламацията може да се предяви пред ШЕЙП СТАЙЛ ЕООД на посочения имейл адрес в секция контакти до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката до 7 календарни дни от датата на предявената рекламация.
(4) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
(5). Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана,).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка и етикет
Приложени оригинални документи за закупуване – касова бележка/фактура
(6) Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса уговорен със служител на dannyspasov.com.
(7) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма.
(8) В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на избраната от доствчика куриерска фирма, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон за контакти в електронния магазин за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

XIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 46. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ШЕЙП СТАЙЛ ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.
(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Продавачът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .
(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Продавачът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Продавачът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .
(4) Потребителят или Ползвателя се съгласява, че Продавачът на платформата dannyspasov.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Продавача в платформата dannyspasov.com
(5) Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата dannyspasov.com има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Продавача в платформата dannyspasov.com. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.
Чл. 47. (1) Във всеки момент, Продавачът в платформата dannyspasov.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Продавачът на платформата dannyspasov.com има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: dannyspasov.com

XIV.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 48. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Продавача на платформата dannyspasov.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.
(2). Общите условия могат да бъдат променени едностранно от dannyspasov.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на електронен магазина и са задължителни за всички Потребители.
(3). dannyspasov.com има право да извършва промени на условията за ползване на електронен магазина по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(4). Във всеки един случай на промяна на общите условия dannyspasov.com ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в нови общи условия в платформата. В този смисъл Вие, като Потребител, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко нейно ползване.
(5) Продавачът в платформата dannyspasov.com и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Продавача в платформата dannyspasov.com и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в електронен магазина на Продавача в платформата dannyspasov.com
(6) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача в платформата dannyspasov.com, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 49. Продавачът публикува тези общи условия на адрес https://dannyspasov.com/terms-policy  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XV.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Продавача в платформата dannyspasov.com се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата dannyspasov.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 51. Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата dannyspasov.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 52. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.
Чл. 53. ШЕЙП СТАЙЛ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
Чл. 54. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
Чл. 55. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата dannyspasov.com и Продавача при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 56. Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 57. (1) Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(2) Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на dannyspasov.com и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача.
(3) Продавачът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Продавачът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата dannyspasov.com
Чл. 58. (1) Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XVII. ГАРАНЦИИ

Чл. 59.Продавачът предлага всички Стоки на електронен магазина с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

XVIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 60.Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. 
Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 61. (1) Потребителят и Продавачът в платформата dannyspasov.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 62. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Продавача в платформата dannyspasov.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 63. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронен магазина се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на целия договор .
Чл. 64. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 65. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на dannyspasov.com.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (ШЕЙП СТАЙЛ ЕООД, Брезник 2360 ул. Комсомолец 16, [email protected]):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на dannyspasov.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уеб електронен магазин dannyspasov.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора и да спазите срока за връщане на стоката, съгласно общите условия.

Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на dannyspasov.com.